index icon
Index

Trends in overige type ablaties (uitgezonderd AF ablaties)

Sinds 2021 wordt binnen de NHR Ablatie registratie, naast katheterablaties en chirurgische ablaties voor atriumfibrilleren (AF) en atriale tachycardie (AT), ook data aangeleverd voor alle andere type ablaties. De verschillende type ablaties die hiermee aanvullend binnen de Ablatie registratie worden verzameld zijn: His ablaties, CTI ablaties, AVRNT ablaties, Ablatie accessoire verbinding, VES ablatie en VT ablaties. Middels de registratie van deze type ablaties wordt de kwaliteit van zorg gemonitord, onder andere door middel van inzicht in uitkomsten. Daarnaast kunnen er op deze manier voor alle type ablaties aanvullende analyses en wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd worden.

In dit artikel worden aantallen en cijfers over uitkomsten van deze type ablaties gepresenteerd op basis van de data die over 2021 en 2022 zijn aangeleverd.

N.B.: Doordat dit artikel slechts data van twee jaar omvat, zijn de gepresenteerde aantallen klein en is voorzichtigheid bij de interpretatie van de resultaten geboden. De informatie zal worden uitgebreid naarmate de data over meerdere jaren beschikbaar zal zijn.

In 2021 zijn er in totaal 4439 interventies uitgevoerd die andere type ablaties betreffen dan katheterablatie of minimaal-invasieve chirurgische ablatie voor AF of AT. In 2022 waren dit er 4933. Om dit in context te plaatsen, in 2021 zijn er 5354 katheterablaties voor AF en 246 minimaal- invasieve chirurgische ablaties voor AF uitgevoerd; in 2022 waren dit er 5687 en 258 respectievelijk. Figuur 1 laat de aantallen uitgevoerde procedures in 2021 en 2022 zien, uitgesplitst naar type ablatie. De meest voorkomende type ablaties wat geen katheterablatie voor AF betreft, zijn CTI ablaties en AVNRT ablatie. Zoals te zien is in Figuur 1, stijgt het aantal procedures in 2022 licht ten opzichte van 2021. Deze stijgende trend in aantallen is vergelijkbaar met de stijgende trend die te zien is voor AF ablaties. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze stijging ook voor de overige type ablaties de komende jaren doorzetten.

figuur1.png

Voor de overige type ablaties worden ook verschillende uitkomsten vastgelegd, namelijk bloedingscomplicatie tijdens opname, trombo-embolische complicatie binnen 72 uur, cardiale tamponade binnen 30 dagen, vasculaire complicatie binnen 30 dagen en hartchirurgische spoedinterventie. In Tabel 1 worden de percentages bloedingscomplicatie, cardiale tamponade en vasculaire complicatie per type ablatie en per jaar weergegeven. Trombo-embolische complicatie binnen 72 uur en hartchirurgische spoedinterventies zijn hier niet in opgenomen vanwege te kleine aantallen. Op basis van de twee jaar aan data die beschikbaar zijn, kan gezegd worden dat de percentages complicaties laag zijn en vrijwel uitsluitend laag blijven of zelfs afnemen in 2022 ten opzichte van 2021. De komende jaren wordt uitkomstinformatie blijvend verzameld, waardoor monitoring, en mogelijk transparante publicatie hierover, over de tijd mogelijk wordt gemaakt.

Tabel 1. Percentage uitkomsten per type ablatie
Bron: NHR
  Bloedingscomplicatie tijdens opname Cardiale tamponade binnen 30 dagen Vasculaire complicatie binnen 30 dagen
Type ablatie 2021 2022 2021 2022 2021 2022
His ablatie 0,2% 0,4% 0,0% 0,0% 0,8% 0,9%
CTI ablatie 0,4% 0,1% 0,2% 0,1% 1,0% 0,6%
AVNRT ablatie 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,9% 0,5%
Ablatie accessoire verbinding 0,5% 0,0% 0,8% 0,5% 1,5% 1,7%
VES ablatie 0,7% 0,2% 1,5% 1,2% 2,7% 1,4%
VT ablatie 0,2% 0,6% 0,7% 0,8% 1,7% 1,0%
Overige ablatie 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%