index icon
Index

Prevalentie van risicofactoren voor hart- en vaatziekten op basis van het Lifelines cohort

A. Sijtsma1, R.A. Alingh1, M.Y. van der Ende2, H.T. Hartman2, P. van der Harst2, I. van Dis3
1 Lifelines biobank en cohort studie, Groningen
2 Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Afdeling Cardiologie, Groningen
3 Hartstichting, Den Haag

Verschenen in:
de Boer AR, van Dis I, Visseren FLJ, Vaartjes I, Bots ML. Hart- en vaatziekten in Nederland 2018, cijfers over risicofactoren, hartinterventies, ziekte en sterfte. Den Haag: Hartstichting, 2018.

Inleiding

Lifelines is een longitudinale cohortstudie waarbij gedurende dertig jaar data en biomateriaal zal gaan worden verzameld bij een startcohort van ruim 167.000 deelnemers uit de algemene bevolking van Noord-Nederland. Lifelines beslaat drie generaties, namelijk kinderen, volwassenen en ouderen. Lifelines is gestart in 2006 en in de afgelopen 10 jaar zijn veel data en biomateriaal verzameld in twee onderzoeksrondes. Een derde onderzoeksronde wordt voorbereid. Data en biomateriaal is beschikbaar voor onderzoekers wereldwijd voor onderzoek op het gebied van gezonder oud worden.1-3
Deelnemers aan Lifelines zijn voornamelijk personen van Europese afkomst (98%). Hoger opgeleiden zijn in Lifelines iets oververtegenwoordigd. Bij het vergelijken van de prevalenties van verschillende chronische aandoeningen in Lifelines vergeleken met de populatie v an Noord-Nederland is het verschil meestal kleiner dan 3%.4

Lifelines verzamelt data die bijdragen aan het onderzoek naar gezonder oud worden. Een pijler binnen dit thema zijn hart- en vaatziekten en de
risicofactoren hiervoor, zoals bloeddruk, lipiden, roken en diabetes. Deze risicofactoren spelen ook een belangrijke rol in de richtlijnen van het cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Uit een eerder onderzoek binnen het Lifelines-cohort onder volwassenen in de leeftijdsklasse 18-65 jaar en onder degenen ouder dan 65 jaar bleek dat 23% resp. 69% hypertensie, 13% resp. 44% hypercholesterolemie, 3% resp. 12% diabetes, 54% resp. 71% overgewicht had en 22% resp. 8% rookte.5 In dit hoofdstuk worden de prevalenties van risicofactoren voor hart- en vaatziekten meer in detail beschreven op basis van het Lifelines cohort, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd (5 leeftijdsklassen).

 

Methode

Voor de analyses zijn de baseline Lifelines data gebruikt, welke verzameld zijn in de periode 2006 t/m 2013 (87% na 2010). Hierbij is een afbakening gemaakt naar personen in de leeftijdsklasse 18-74 jaar. Daardoor zijn gegevens van 62.298 mannen en 88.147 vrouwen gebruikt. In de bijlage op pagina 109 staan de definities van de ziektebeelden en risicofactoren voor hart- en vaatziekten vermeld. De risicofactoren zijn ingedeeld op basis van algemeen geldende afkapwaarden en streefwaarden in de 6th European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice6 en de indeling die gebruikt wordt in Hart- en vaatziekten in Nederland, uitgaven
2012 en 2013, om te kunnen vergelijken met RIVM-data van NL de Maat.7-8 In de analyses zijn mensen met hart- en vaatziekten, diabetes of medicijn gebruik voor hart- en vaatziekten geïncludeerd om zo een beeld te krijgen van in de Nederlandse bevolking voorkomende waarden en prevalenties. Tevens is het percentage mannen en vrouwen in de populatie zonder door - gemaakte hart- of vaatziekte (excl. hartritmestoornissen) en/of gebruik van cholesterol- en bloeddrukverlagende medicatie berekend met een laag (0 tot 5%), midden (5 tot 10%) en hoog (›10%) risico op hart - en vaatziekten op basis van de Systematic COronary Risk Evaluation (SCORE) voor laag risico landen.
Deze score schat het 10-jaars risico op een fatale cardiov asculaire aandoening. Tevens zijn de percentages doorberekend naar het absolute aantal personen in Nederland, gebaseerd op de bevolkingsopbouw van 2017.9

Resultaten 

In tabel1 en 2 staan de gemiddelden, standaarddeviaties en prevalenties van ziektebeelden binnen hart- en vaatziekten en van risicofactoren voor hart- en vaatziekten gepresenteerd voor respectievelijk mannen en vrouwen. In figuren 1 en 2 zijn diverse cijfers grafisch weergegeven. Voor de waarden voor diabetes, hart- en vaatziekten, BMI, bloeddruk en SCORE zijn er 0,1 - 1,5% missende waarden. De waarden voor triglyceriden, cholesterol, glucose en HbA1C ontbreken bij 3,3-3,9%. Informatie over roken mist bij 6,2% van de
deelnemers. Dit heeft te maken met een verandering van de vraag over roken over de tijd, waardoor een deel van de data niet bruikbaar is. De behandeling van hypercholesterolemie en hypertensie is bij veel deelnemers onbekend (zie tabel 1 en 2). Dit komt omdat alleen deelnemers die bekend waren met hypercholesterolemie en/of hypertensie werd gevraagd naar een behandeling. Voor veel deelnemers was dit niet bekend op het moment van bloedafname, waardoor deze vraag over behandeling niet is ingevuld. In veel gevallen zal een onbekende behandeling betekenen dat er geen behandeling is.

 

 

 

Tabel 1 Mannen: risicofactoren voor hart- en vaatziekten en prevalentie van diabetes en hart- en
vaatziekten in het Lifelines cohort naar leeftijd
  18-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar
N (%) 13.791 (22,1) 17.020 (27,3) 18.123 (29,1) 8.449 (13,6) 4.915 (7,9)
           
risicofactoren          
           
Gemiddelde BMI (kg/m2) ± SD 24,8 ± 3,6 26,5 ± 3,7 26,9 ± 3,6 27,0 ± 3,4 27,0 ± 3,3
% BMI <18,5 (ondergewicht) 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1
% BMI 18,5 – <25 (normaal gewicht) 56,0 35,7 30,5 28,0 26,0
% BMI 25 - <30 (overgewicht) 34,6 48,8 52,4 54,1 57,1
% BMI ≥ 30 (obesitas) 8,0 15,2 16,8 17,8 16,8
           
Systolische bloeddruk (mmHg)          
gemiddelde ± SD          
(inclusief deelnemers met medicatie ) 126 ± 11,6 129 ±12,5 131 ± 13,8 133 ± 15 138 ± 17
Diastolische bloeddruk (mmHg)          
gemiddelde ± SD          
(inclusief deelnemers met medicatie ) 70,5 ± 7,7 76,4 ± 8,7 79,3 ± 7,3 79,3 ± 9,2 78,12 ± 9,1
% Systolische BP>=140 mmHg          
en/of diastolische BP >= 90 mmHg          
en/of medicatie 13,7 21,7 32,4 45,7 58,0
Waarvan:          
% geen behandeling 15,7 21,8 20,5 14,7 8,7
% behandeld met laag zout dieet 0,1 0,2 0,4 0,4 0,6
% behandeld met medicatie 6,5 15,9 28,5 45,3 44,0
% behandeld met laag zout dieet en medicatie 0,3 0,7 1,3 2,6 3,4
% geen informatie behandeling beschikbaar* 77,4 61,3 49,3 36,9 43,3
           
LDL chol (mmol/l) gemiddelde ± SD          
(inclusief deelnemers met medicatie) 2,95 ± 0,84 3,44 ± 0,86 3,59 ± 0,88 3,53 ± 0,92 3,32 ± 0,95
LDL chol < 1,8 mmol/l 5,6 1,6 1,5 2,4 4,8
LDL chol 1,8- < 2,5 mmol/l 23,3 10,3 7,7 9,7 14,5
LDL chol 2,5 – < 3 mmol/l 24,4 17,8 14,7 14,1 16,5
LDL chol ≥ 3 mmol/l 46,7 70,3 76,2 73,8 64,2
           
HDL chol (mmol/l) gemiddelde ± SD          
(inclusief deelnemers met medicatie) 1,31 ± 0,30 1,27 ± 0,30 1,31 ± 0,32 1,35 ± 0,34 1,37 ± 0,34
HDL chol % <0,9 mmol/l 3,8 5,3 4,2 3,8 3,2
HDL chol % 0,9-1,0 mmol/l 5,5 7,0 6,2 5,1 4,5
HDL chol % 1,0 – 1,2 mmol/l 21,4 24,8 22,8 20,2 19,3
HDL chol % ≥ 1,2 mmol/l 69,2 62,9 66,8 70,8 72,9
           
Totaal chol gemiddelde ± SD          
(Inclusief deelnemer met medicatie) 4,61 ± 0,92 5,17 ± 0,97 5,37 ± 0,97 5,33 ± 0,99 5,09 ± 1,05
Totaal chol <5 mmol/l 67,7 43,1 34,1 35,2 44,8
Totaal chol 5- <6,5 mmol/l 28,7 47,6 53,1 52,4 45,0
Totaal chol ≥6,5 mmol/l 3,6 9,3 12,8 12,4 10,2
Totaal chol ≥6,5 mmol/l          
en/of medicatie7 4,0 11,9 19,3 28,8 31,7
Waarvan          
% geen behandeling 15,5 19,5 19,6 14,3 8,8
% behandeld met dieet 1,1 1,1 1,7 1,4 1,3
% behandeld met medicatie 11,4 22,8 34,2 53,7 63,4
% behandeld met beide 1,5 2,2 2,8 5,9 6,5
% geen informatie behandeling beschikbaar* 70,5 54,4 41,8 24,7 20
           
Triglyceriden gemiddelde ± SD 1,18 ± 0,80 1,47 ± 1,12 1,51 ± 1,10 1,42 ± 0,92 1,31 ± 0,80
Triglyceriden ≥ 1,7 mmol/l 15,6 26,3 28,3 24,2 19,5
           
Glucose gemiddelde ± SD 4,88 ± 0,60 5,10 ± 0,82 5,26 ± 0,95 5,44 ± 1,07 5,54 ± 1,12
Glucose ≥ 7 mmol/l 0,5 1,6 3,0 5,7 8,4
           
HbA1c (%) gemiddelde ± SD 5,35 ± 0,33 5,51 ± 0,43 5,61 ± 0,47 5,74 ± 0,51 5,86 ± 0,57
HbA1c ≥ 7% 0,3 0,9 1,5 2,9 4,7
           
% Rokers (in de afgelopen maand, min 1 jaar gerookt) 28,8 24,9 22,0 15,7 10,7
% Ex-rokers (min 1 jaar gerookt, min, 1 maand gestopt) 14,3 24,7 32,5 54,0 63,2
% Nooit rokers (nooit min 1 jaar gerookt) 56,9 50,4 45,5 30,3 26,2
           
Cardiovasculaire risico score** gemiddelde ± SD 0,09 ± 0,30 0,12 ± 0,33 1,31 ± 0.63 3,13 ± 1,93 5,12 ± 2,47
% < 5 100 100 99,6 82,8 49,0
% 5 - <10 0 0 0,4 16,0 45,7
% ≥10 0 0 0 1,2 5,2
           
Aandoeningen          
           
% Ooit diabetes mellitus 0,4 1,2 2,4 6,1 10,4
           
% Ooit HVZ, waarvan 3,6 5,9 10,0 19,6 30,4
% ooit hartinfarct 0,1 0,4 1,4 4,2 8,2
% ooit dotter en/of bypass operatie 0,1 0,5 1,7 5,7 11,4
% ooit AAA 0,1 0,1 0,4 0,9 2,4
% ooit hartfalen 0,3 0,4 0,8 2,0 3,2
% ooit hartritmestoornissen (arts) 3,1 4,7 7,2 11,9 16,3
% ooit beroerte 0,2 0,3 0,7 1,8 3,5

* gegeven percentages bijna gelijk aan percentage deelnemers dat niet weet dat ze de gegeven risicofactor hebben  
** 10-jaars risico op een fatale cardiovasculaire aandoening in lage risico regio’s van Europa, formule met totaal cholesterol; mensen met doorgemaakte hart- en vaatziekte (excl. hartritmestoornissen) en op preventieve hartvaatziekte medicatie voor hypertensie en hypercholesterolemie uitgesloten.
BMI: body mass index; chol: cholesterol; HVZ: Hart- en vaatziekten; AAA: abdominal aortic aneurysm; SD: standard deviatie

 

Tabel 2 Vrouwen: risicofactoren voor hart- en vaatziekten en prevalentie van diabetes en hart- en
vaatziekten in het Lifelines cohort naar leeftijd
  18-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar
N (%) 21.070 (23,9) 24.664 (28,0) 25.420 (28,8) 11.440 (13,0) 5.553 (6,3)
           
Risicofactoren          
           
Gemiddelde BMI (kg/m2) ± SD 24,5±4,5 25,9±4,9 26,2±4,7 26,6±4,4 27,3±4,4
% BMI <18,5 (ondergewicht) 2,4 0,8 0,6 0,5 0,4
% BMI 18,5 – <25 (normaal gewicht) 61,9 50,9 45,8 39,6 31,6
% BMI 25 - <30 (overgewicht) 24,5 31,3 35,6 41,2 44,8
% BMI ≥ 30 (obesitas) 11,2 17,1 18,0 18,7 23,2
           
Systolische bloeddruk (mmHg)          
gemiddelde ± SD          
(inclusief deelnemers met medicatie ) 116±10,9 119±13,1 123±15,2 128±16,3 136±17,9
Diastolische bloeddruk (mmHg)          
gemiddelde ± SD          
(inclusief deelnemers met medicatie ) 68,4±7,2 71,4±8,6 73,4±9,3 73,4±8,9 73,6±8,8
           
% Systoische BP>=140 mmHg          
en/of diastolische BP >= 90 mmHg          
en/of medicatie 3,8 10,4 22,6 38,1 55,1
Waarvan:          
% behandeld met laag zout dieet 0,3 0,5 1,0 1,4 1,2
% behandeld met medicatie 26,3 36,5 44,7 52,5 45,4
% behandeld met laag zout dieet en medicatie 1,6 1,8 2,5 3,4 5,4
% geen behandeling 22,4 25,8 19,7 16,1 10,7
% geen informatie behandeling beschikbaar* 49,4 35,5 32,0 26,5 37,4
           
LDL chol (mmol/l) gemiddelde ± SD          
(inclusief deelnemers met medicatie) 2,66±0,72 2,90±0,77 3,27±0,86 3,70±0,94 3,67±0,99
LDL chol < 1,8 mmol/l 8,1 4,5 2,1 1,2 2,1
LDL chol 1,8- < 2,5 mmol/l 33,5 24,8 14,3 7,3 8,7
LDL chol 2,5 – < 3 mmol/l 27,6 27,0 21,4 12,3 12,8
LDL chol ≥ 3 mmol/l 30,8 43,7 62,2 79,3 76,4
           
HDL chol (mmol/l) gemiddelde ± SD          
(inclusief deelnemers met medicatie) 1,52±0,35 1,58±0,37 1,66±0,41 1,71±0,43 1,69±0,42
HDL chol % <0,9 mmol/l 1,1 0,9 0,8 0,4 0,4
HDL chol % 0,9-1,0 mmol/l 1,8 1,6 1,2 0,9 1,0
HDL chol % 1,0 – 1,2 mmol/l 10,5 8,5 6,8 6,0 6,4
HDL chol % ≥ 1,2 mmol/l 86,6 89,0 91,2 92,7 92,1
           
Totaal chol gemiddelde ± SD          
(Inclusief deelnemer met medicatie) 4,46±0,78 4,75±0,82 5,24±0,92 5,77±0,99 5,73±1,06
Totaal chol <5 mmol/l 75,6 63,3 39,7 19,6 22,9
Totaal chol 5- <6,5 mmol/l 22,9 33,8 50,8 57,4 53,1
Totaal chol ≥6,5 mmol/l 1,4 2,9 9,5 23,0 24,1
Totaal chol ≥6,5 mmol/l          
en/of medicatie7 1,7 3,9 12,8 33,6 40,7
Waarvan          
% geen behandeling 11,2 17,4 16,5 18,3 13,4
% behandeld met dieet 2,4 1,5 2,9 3,2 2,7
% behandeld met medicatie 17,4 23,7 25,7 30,1 37,7
% behandeld met beide 3,8 4,5 3,0 4,8 6,4
% geen informatie behandeling beschikbaar* 65,3 52,9 51,9 43,7 39,7
           
Triglyceriden gemiddelde ± SD 0,91±0,44 0,93±0,56 1,06±0,61 1,20±0,66 1,27±0,61
Triglyceriden ≥ 1,7 mmol/l 5,0 6,5 11,0 15,6 17,8
           
Glucose gemiddelde ± SD 4,64±0,53 4,80±0,69 4,95±0,78 5,15±0,88 5,33±1,04
Glucose ≥ 7 mmol/l 0,3 0,9 1,7 3,4 6,2
           
HbA1c gemiddelde ± SD 5,33±0,32 5,45±0,37 5,58±0,42 5,76±0,45 5,87±0,51
HbA1c ≥ 7% 0,2 0,6 1,0 2,0 3,5
           
% Rokers (in de afgelopen maand) 23,5 19,8 20,8 13,8 7,6
% Ex-rokers (min 1 jaar gerookt, min, 1 maand gestopt) 15,6 24,8 37,1 51,0 41,0
% Nooit rokers 60,9 55,3 42,1 35,2 51,4
           
Cardiovasculaire risico score** gemiddelde ± SD 0,00 ± 0,08 0,00 ± 0,09 0,14 ± 0,37 1,37 ± 0,93 2,63 ± 1,33
% < 5 100 100 100 98,8 92,4
% 5 - <10 0 <0,1 <0,1 1,2 7,3
% ≥10 0 0 0 <0,1 0,3
           
Aandoeningen          
           
% Ooit diabetes mellitus 0,6 1,2 2,1 4,8 8,3
           
% Ooit HVZ, waarvan 3,8 7,0 10,5 15,3 22,2
% ooit hartinfarct <0,1 0,1 0,4 0,8 2,2
% ooit dotter en/of bypass operatie <0,1 0,2 0,6 1,4 2,9
% ooit AAA <0,1 <0,1 0,1 0,3 0,7
% ooit hartfalen 0,1 0,3 0,5 0,8 2,1
% ooit hartritmestoornissen (arts) 3,4 6,2 8,8 12,4 16,5
% ooit beroerte 0,2 0,4 0,7 1,2 2,1

* gegeven percentages bijna gelijk aan percentage deelnemers dat niet weet dat ze de gegeven risicofactor hebben  
** 10-jaars risico op een fatale cardiovasculaire aandoening in lage risico regio’s van Europa; mensen met doorgemaakte hart- en vaatziekte en op preventieve hartvaatziekte medicatie voor hypertensie en hypercholesterolemie uitgesloten
BMI: body mass index; chol: cholesterol; HVZ: Hart- en vaatziekten; AAA: abdominal aortic aneurysm; SD: standard deviatie

 

Hypertensie: systolische bloeddruk ≥ 140 mmg en/of diastolische bloeddruk ≥ 90 mmHg en/of gebruik medicatie7; Hypercholesterolemie: totaal cholesterol ≥ 6,5 mmol/l en/of gebruik medicatie7

 

 

Tabel 3 Lifelines percentages doorberekend naar absolute leeftijdsspecifieke aantallen voor Nederland (op basis van CBS 2017) afgerond op een veelvoud van duizend
            Mannen
Totaal
  18-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 18-74 jaar
             
Risicofactoren            
BMI ≥ 30 146000 159000 216000 201000 151000 872000
% Systolische BP>=140 mmHg en/of
diastolische BP >= 90 mmHg en/of medicatie
250000 226000 417000 516000 520000 1930000
LDL chol 2,5 – < 3 mmol/l 445000 186000 189000 159000 148000 1127000
LDL chol ≥ 3 mmol/l 852000 733000 982000 833000 576000 3976000
Totaal chol ≥6,5 mmol/l en/of medicatie 73000 124000 249000 325000 284000 1055000
Glucose ≥ 7 mmol/l 9000 17000 39000 64000 75000 204000
Rokers (in de afgelopen maand, min 1 jaar gerookt) 526000 260000 283000 177000 96000 1342000
SCORE >10% 0 0 0 15000 39000 54000
             
Aandoeningen            
Ooit diabetes mellitus 7000 13000 31000 69000 93000 213000
Ooit HVZ, waarvan 66000 62000 129000 221000 273000 750000
ooit hartinfarct 2000 4000 18000 47000 74000 145000
ooit dotter en/of bypass operatie 2000 5000 22000 64000 102000 195000
ooit AAA 2000 1000 5000 10000 22000 40000
ooit hartfalen 5000 4000 10000 23000 29000 71000
ooit hartritmestoornissen (arts) 57000 49000 93000 134000 146000 479000
ooit beroerte 4000 3000 9000 20000 31000 67000

 

 

             Vrouwen
Totaal
Totaal
  18-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 18-74 jaar  18-74 jaar 
               
Risicofactoren              
BMI ≥ 30 199000 179000 230000 212000 215000 1035000 1907000
% Systolische BP>=140 mmHg en/of
diastolische BP >= 90 mmHg en/of medicatie
67000 109000 288000 431000 511000 1407000 3336000
LDL chol 2,5 – < 3 mmol/l 490000 283000 273000 139000 119000 1304000 2432000
LDL chol ≥ 3 mmol/l 547000 458000 794000 897000 708000 3405000 7381000
Totaal chol ≥6,5 mmol/l en/of medicatie 30000 41000 163000 380000 377000 992000 2047000
Glucose ≥ 7 mmol/l 5000 9000 22000 38000 57000 132000 337000
Rokers (in de afgelopen maand, min 1 jaar gerookt) 417000 208000 265000 156000 70000 1117000 2459000
SCORE >10% 0 0 0 0 3000 4000 57000
               
Aandoeningen              
Ooit diabetes mellitus 11000 13000 27000 54000 77000 181000 394000
Ooit HVZ, waarvan 67000 73000 134000 173000 206000 654000 1404000
ooit hartinfarct 1000 1000 5000 9000 20000 37000 181000
ooit dotter en/of bypass operatie 1000 2000 8000 16000 27000 54000 248000
ooit AAA 1000 1000 1000 3000 6000 14000 52000
ooit hartfalen 2000 3000 6000 9000 19000 40000 111000
ooit hartritmestoornissen (arts) 60000 65000 112000 140000 153000 531000 1010000
ooit beroerte 4000 4000 9000 14000 19000 50000 117000

BMI: body mass index; chol: cholesterol; HVZ: Hart- en vaatziekten; AAA: abdominal aortic aneurysm;
SCORE: Systematic COronary Risk Evaluation, 10-jaars risico op een fatale cardiovasculaire aandoening in lage risico regio’s van Europa

 

Het percentage met een voorgeschiedenis van hart- of vaatziekten neemt toe bij mannen van 4% in de leeftijdsklasse 18-35 jaar naar 30% bij 65-75 jarigen en bij vrouwen van 4% naar 22%, respectievelijk. Hartritmestoornissen
zijn het meest frequent, gevolgd door een dotter en/of bypass operatie in de oudere leeftijdsklassen.
In de leeftijdsklasse 18-75 jaar hebben naar schatting 1,9 miljoen mensen obesitas, roken bijna 2,5 miljoen mensen, hebben 2 miljoen mensen een verhoogd cholesterol en meer dan 3 miljoen mensen hypertensie (tabel 3).

 

Conclusie

De cijfers die in dit hoofdstuk zijn weergegeven betreffen een afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Mensen met een hart- of vaatziekte zijn derhalve niet uitgesloten van analyse. De hier gepresenteerde cijfers naar
5 leeftijdsklassen en geslacht betreffen een detaillering van de cijfers die al eerder gepresenteerd zijn van Lifelines waarbij ten aanzien van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten alleen cijfers van onder en boven de 65
jaar werden gepresenteerd.5 Deze gedetailleerdere cijfers maken tevens een vergelijking mogelijk met die van de RIVM-data NL de Maat.7

Gebruikte literatuur

1 Scholtens S, Smidt N , Swertz MA, Bakker SH, Dotinga A, Vonk JM et al. Cohort profile: Lifelines, a three-generation cohort study and biobank. Int J Epidemiol 2014.

2 Stolk RP, Rosmalen JG, Postma DS, de Boer RA, Navis G, Slaets JP et al. Universal risk factors for multifactorial diseases: Lifelines: a three-generation population-based study. Eur J Epidemiol 2008; 23: 67-74.

3 https://www.lifelines.nl/researcher

4 Klijs B, Scholtens S, Mandemakers JJ, Snieder H, Stolk RP, Smidt N. Representativeness of the Lifelines Cohort Study. PLoS ONE 2015; 10: e0137203, doi:10,1371/journal,pone,0137203.

5 van der Ende MY, Hartman MHT, Hagemeijer Y et al. The Lifelines Cohort Study: prevalence and treatment of cardiovascular disease and risk factors. Int J Cardiol 2017;228:495–500.

6 Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. EHJ 2016.

7 Blokstra A, van Dis I, Verschuren WMM. Prevalentie en trends van cholesterol, bloeddruk en gewicht in de Nederlandse bevolking. In: Koopman C, van Dis I, Visseren FLJ, Vaartjes I, Bots ML. Hart- en vaatziekten in Nederland 2012, cijfers over risicofactoren, ziekte en sterfte. Den Haag: Hartstichting, 2012.

8 Blokstra A, van Dis I, Verschuren WMM. Prevalentie en trends van roken, voeding en bewegen in de Nederlandse bevolking. In: Vaartjes I, Koopman C, van Dis I, Visseren FLJ, , Bots ML. Hart- en vaatziekten in Nederland 2013, cijfers over leefstijl, risicofactoren, ziekte en sterfte. Den Haag: Hartstichting, 2013.

9 statline.cbs.nl