index icon
Index

Transkatheter mitralisklepinterventies

Introductie 

Binnen de THI registratie worden, naast data over TAVI ingrepen, ook data aangeleverd voor transkatheter mitralisklepinterventies. Voor dit type interventies wordt een onderscheid gemaakt tussen Transcatheter Mitral Valve Repair (TMVr) en Transcatheter Mitral Valve Implantation (TMVI). Tot nu toe omvat TMVr alleen nog transkatheter edge-to-edge repairs. In de toekomst kunnen daar andere technieken zoals (indirecte) annuloplastiek of het plaatsen van neochordae worden toegevoegd.

Sinds 2013 werden reeds de aantallen van deze type interventies aangeleverd. In Figuur 1 zijn deze aantallen per type transkatheter mitralisklepinterventie voor de afgelopen jaren in beeld gebracht. Sinds 2021 wordt er een uitgebreidere set van variabelen (patiëntkarakteristieken, interventievariabelen en uitkomsten) voor de transkatheter mitralisklepinterventies vastgelegd. Het doel hiervan is om, net als voor TAVI ingrepen, de kwaliteit van zorg te monitoren, o.a. door middel van inzicht in uitkomsten. Daarnaast kunnen door het registreren van data rondom deze interventies op den duur ook aanvullende analyses en wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd worden voor transkatheter mitralisklepinterventies. In dit artikel worden de eerste inzichten in dit type klepingrepen geboden op basis van de data die over 2021 zijn aangeleverd. Deze informatie zal worden uitgebreid naarmate de data over meerdere jaren beschikbaar zullen zijn. Gezien het kleine aantal TMVI’s, zijn enkel TMVr’s geïncludeerd in de gepresenteerde cijfers in dit artikel.

Aantallen

In 2021 zijn er in totaal 293 TMVr’s uitgevoerd. Zoals te zien in Figuur 1, is het aantal uitgevoerde TMVr’s sinds 2013 gestaag gegroeid met een piek in 2018. Sindsdien schommelt het aantal uitgevoerde interventies, waarbij de COVID-19 pandemie mogelijk invloed heeft gehad op het aantal uitgevoerde procedures in de jaren 2020 en 2021. Ook kan meespelen dat de patiëntenselectie strikter is geworden door nieuwe bewijsvoering (COAPT en MITRA-FR).

Patiëntkarakteristieken

In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de patiëntkarakteristieken van TMVr’s. Hierin is te zien dat er net iets meer mannen (56,5%) dan vrouwen worden behandeld en dat de grootste groep tussen de 75 en 84 jaar is (52.1%). Ruim 40% van de patiënten heeft een ejectiefractie van 30-50% terwijl ook 40% van de patiënten een ejectiefractie van >50% heeft. De meeste patiënten (52,2%) die een transkatheter mitralisklepinterventie ondergaan hebben een NYHA klasse III (52,2%).

Tabel 1. Mitraliskleplijden - Geïsoleerde TMVR - patiëntkarakteristieken en per jaar
Bron: NHR
  2021
Chronische longziekte 15,1%
Eerder CVA 7,9%
Eerdere cardiochirurgie 19,2%
Geslacht (man) 56,5%
Leeftijd  
     >= 85 16,8%
    75 - 84 52,1%
     < 75 31,2%
Linkerventrikelfunctie  
    EF < 30% 15,6%
    EF 30-50% 43,3%
    EF > 50% 41,2%
Nierinsufficiëntie (eGFR < 60) 60,7%
NYHA-klasse  
    I 4,5%
    II 38,5%
    III 52,2%
    IV 4,8%

Ruwe uitkomsten

In Tabel 2 hieronder is met betrekking tot de ruwe uitkomsten te zien dat de percentages voor de meeste complicaties vooralsnog zeer laag zijn, namelijk lager dan 1%. De 120-daagse mortaliteit is 9,6%. De komende jaren zal data over uitkomsten verzameld blijven worden, waardoor monitoring over de tijd mogelijk is.

Tabel 2. Mitraliskleplijden - Geïsoleerde TMVR - ruwe uitkomsten per jaar
Bron: NHR
  2021
Procedurele mortaliteit 0,0%
30-daagse mortaliteit inclusief ziekenhuismortaliteit 2,2%
120-daagse mortaliteit 9,6%
CVA met restletsel tijdens opname 0,0%
Conversie naar sternotomie tijdens interventie 0,3%
Major vasculaire complicatie binnen 30 dagen 0,0%